Nasza jakość

Zarządzanie jakością

 • Wprowadzając międzynarodowe standardy jakości, zdecydowaliśmy się na stałe doskonalenie i rozwój firmy, którego nadrzędnym celem jest umacnianie i budowa zaufania obecnych i przyszłych Klientów.
 • Partner Logistic prowadzi kompleksową obsługę logistyczną towarów zaliczanych do branży artykułów spożywczych. Tym samym zobowiązujemy się do zapewnienia tym produktom pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego na wszystkich etapach procesu logistycznego.
 • Wdrożenie standardów jakości pozwala nam dążyć do stałego podnoszenia poziomu jakości świadczonych usług a naszym Klientom daje pewność, że powierzony nam do obsługi towar będzie odpowiednio przechowywany i obsługiwany przez wykwalifikowany zespół pracowników.
 • Koncentrując działania na obsłudze Klientów z branży spożywczej, jesteśmy świadomi jak ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne żywności składowanej w naszym Centrum Logistycznym.
 • Nieustannie dbamy o przestrzeganie procedur związanych z produktami spożywczymi, stale podnosząc poziom świadczonych usług, dążąc do zapewnienia naszym kontrahentom pewności, że nasze postepowanie z ich towarami, jest zgodne z ustalonymi zaleceniami i normami.

Polityka jakości

Partner Logistic w codziennej działalności stawia przede wszystkim na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności składowanej w Centrum Logistycznym w Wolborzu.

 • stałe doskonalenie procesów logistycznych
 • stosowanie nowoczesnego wyposażenia logistycznego
 • stały monitoring warunków przechowywania żywności
 • stosowanie odpowiednich opakowań przy konfekcjonowaniu i kompletacji produktów
 • niezwłoczne reagowanie na stwierdzone niezgodności, nieprawidłowości oraz usuwanie ich przyczyn poprzez działania korygujące
 • zapewniamy zgodność naszych procesów z przepisami i normami fitosanitarnymi.
 • motywowanie pracowników na rzecz nieustannej poprawy jakości świadczonych usług oraz podnoszenia kwalifikacji
 • zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków i bezpieczeństwa pracy
 • ciągłą obserwację rynku i elastyczne analizowanie jego potrzeb

Standard IFS


IFS Logistics Standard to Międzynarodowy Standard Żywności, opracowany na potrzebę posiadania obiektywnego dowodu spełnienia zasad bezpieczeństwa w procesach produkcji i dystrybucji żywności dostarczanej do sieci handlowych.


Nasze operacje i procesy logistyczne spełniają rygorystyczne wymagania zawarte w polskim jak i europejskim prawie żywnościowym. W Partner Logistics IFS Logistics Standard został wdrożony w marcu 2009 roku i certyfikowany przez TUV NORD w dniu 31.07.2009 na poziomie wyższym.

Podstawowe wymagania Standardu IFS jakie realizujemy:

 • stosowanie dobrych praktyk higienicznych w odniesieniu do infrastruktura budowlanej i technicznej, tzn. rozdzielenie stref brudnych i czystych, wydzielenie dróg przemieszczania, ochrona przed szkodnikami, wydzielone powierzchnie do ewentualnego składowania chemikaliów i opakowań.
 • monitorowanie obecności i eliminowanie zanieczyszczeń fizycznych (metal, szkło, twardy plastik, i inne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia konsumenta)
 • eliminowanie, w miarę możliwości drewna z różnych etapów produkcji i magazynowania
 • identyfikowalność poszczególnych partii produkcyjnych i śledzenie pochodzenia produktów na wszystkich etapach obsługiwanego łańcucha dostaw

HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) jest to system,który daje nam ogólne i racjonalne podejście do bezpieczeństwa żywności. Został opracowany w celu identyfikacji i kontroli zagrożeń mogących pojawić się na każdym etapie produkcji, przechowywania czy dystrybucji produktów spożywczych. W Partner Logistic został wdrożony w 2007 roku.

Celem programu HACCP wdrożonego w naszym Centrum Logistycznym jest:

 • stworzenie możliwości zarządzania systemem bezpieczeństwa zdrowotnego magazynowanych produktów spożywczych
 • utrzymanie wymagań systemowych w przypadku zmiany warunków magazynowania
 • zapewnienie poprawności działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów
 • stałe doskonalenie działań zmierzających do zwiększenia jakości zdrowotnej przechowywanych produktów spożywczych
 • szkolenie personelu w zakresie wymagań systemu HACCP i metod jego realizacji
 • informowanie Klientów o polityce Firmy zmierzającej do zabezpieczenia zdrowotnego powierzonej do obsługi żywności
 • utrwalanie w świadomości pracowników przekonania o potrzebie utrzymania higieny osobistej i środowiska pracy.