Korekta paliwowa

Korekta paliwowa

Zmieniające się warunki makroekonomiczne wpływają na koszty realizacji dostaw towarów.

Wynikają one z zewnętrznych procesów na które nasza firma nie ma wpływu. Wprowadzenie korekty paliwowej ma na celu zastosowanie automatycznej formuły do modyfikacji wysokości frachtu z tytułu wykonanych usług transportowych.
Jej zastosowanie pozwala na ustalenie warunków współpracy klienta z operatorem logistycznym w dłuższej perspektywie i dostosowanie tych warunków do zmian cen oleju napędowego na rynku.

1.

Stosowanie korekty paliwowej do obowiązujących cen wyjściowych wynika ze znacznych wahań cen rynkowych paliw, stanowiących podstawowy składnik kosztów świadczenia usług przewozowych.

2.

Ceny wyjściowe są to wartości przyjęte do rozliczania usług transportowych określone w Załączniku Nr2 do Umów Świadczenia Usług Transportowych z marca 2009 r. W przypadku zawierania nowych umów cenami wyjściowymi są ceny usług ustalone w dniu podpisania umowy.

3.

Zastosowanie korekty paliwowej do cen wyjściowych poprzedza ustalenie w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego wskaźnika zmiany średniej ceny 1 metra sześciennego oleju napędowego za dany miesiąc kalendarzowy, ogłoszonej przez PKN Orlen, w stosunku do ceny bazowej 1 metra sześciennego oleju napędowego. Jako cenę bazową przyjęto średnią cenę 1 metra sześciennego oleju napędowego z marca 2009 r., która wynosiła 2.650 zł. W przypadku zawierania nowych umów jako cenę bazową przyjmuje średnią cenę 1 m3 oleju napędowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy.

4.

Ceny wyjściowe za usługi przewozu wykonywane w danym miesiącu kalendarzowym podlegają korekcie paliwowej, jeżeli wskaźnik zmiany średniej ceny jednego metra sześciennego oleju napędowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy, wykaże zmniejszenie bądź zwiększenie średniej ceny oleju napędowego, w stosunku do ceny bazowej, o co najmniej 5%. Jeżeli wskaźnik zmiany, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 5%, wówczas usługi są rozliczane w kolejnym miesiącu kalendarzowym według cen wyjściowych.

5.

Ceny rzeczywiste usług, ustalone na podstawie cen wyjściowych skorygowanych z zastosowaniem procedury korekty paliwowej, stosowane będą do obliczenia wynagrodzenia za usługi wykonywane w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu kalendarzowym, za który ustalono wskaźnik zmiany średniej ceny oleju napędowego.

6.

Średnie ceny oleju napędowego w poszczególnych miesiącach kalendarzowych oraz wskaźnik ich zmiany w stosunku do ceny bazowej oleju napędowego publikowane będą na stronie internetowej www.partnerlogistic.pl

7.

Ustalanie cen rzeczywistych za wykonane usługi w oparciu o Ceny wyjściowe, z zastosowaniem procedury korekty paliwowej, stanowi normalny tryb obliczania wynagrodzenia i nie jest traktowane jako zmiana obowiązujących cen bądź zawartych umów.

8.

Ustalanie Cen rzeczywistych za wykonane usługi z zastosowaniem procedury korekty paliwowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela określająca zmiany cen usług przewozów w zależności od wahań średnich miesięcznych cen hurtowych oleju napędowego na bazie PKN Orlen

miesiąc - rokśrednia cena paliwawielkość korekty na kolejny miesiąc
2024
styczeń5.110,68 PLN+27,0%
luty5.344,07 PLN+30,0%
marzec5.248,61 PLN+28,5%
kwiecień5.250,27 PLN+28,5%
maj5.012,26 PLN+25,5%
2023
styczeń6.123,87 PLN+39,0%
luty5.337,71 PLN+30,0%
marzec5.530,65 PLN+31,5%
kwiecień5.231,07 PLN+28,5%
maj4.881,19 PLN+24,0%
czerwiec4.941,50 PLN+25,5%
lipiec5.048,77 PLN+27,0%
sierpień5.226,23 PLN+28,5%
wrzesień4.900,90 PLN+24,0%
październik4.845,23 PLN+24,0%
listopad5.250,73 PLN+28,5%
grudzień5.030,71 PLN+25,5%
2022
styczeń4.781,32 PLN+24,0%
luty5.104,79 PLN+27,0%
marzec6.761,74 PLN+46,5%
kwiecień6.577,70 PLN+43,5%
maj6.677,52 PLN+45,0%
czerwiec7.226,87 PLN+51,0%
lipiec6.996,97 PLN+48,0%
sierpień6.741,32 PLN+45,0%
wrzesień6.741,40 PLN+45,0%
październik7.353,90 PLN+52,5%
listopad6.832,87 PLN+46,5%
grudzień6.694,06 PLN+45,0%
2021
styczeń3.676,00 PLN+10,5%
luty3.846,18 PLN+13,5%
marzec4.014,13 PLN+15,0%
kwiecień3.992,90 PLN+15,0%
maj4.067,13 PLN+15,0%
czerwiec4.186,50 PLN+16,5%
lipiec4.286,29 PLN+18,0%
sierpień4.256,00 PLN+18,0%
wrzesień4.412,50 PLN+19,5%
październik4.892,77 PLN+24%
listopad4.916,20 PLN+25,5%
grudzień4.662,74 PLN+22,5%
2020
styczeń4.035,77 PLN+15,0%
luty3.800,38 PLN+12,0%
marzec3.375,55 PLN+7,5%
kwiecień3.081,23 PLN+4,5%
maj3.117,23 PLN+4,5%
czerwiec3.349,67 PLN+7,5%
lipiec3.402,65 PLN+7,5%
sierpień3.356,00 PLN+7,5%
wrzesień3.245,27 PLN+6%
październik3.281,29 PLN+6%
listopad3.332,83 PLN+7,5%
grudzień3.538,26 PLN+9%
2019
styczeń3.835,00 PLN+12,0%
luty3.990,00 PLN+15,0%
marzec4.040,00 PLN+15,0%
kwiecień4.141,00 PLN+16,5%
maj4.158,00 PLN+16,5%
czerwiec3.922,00 PLN+13,5%
lipiec3.922,00 PLN+15,0%
sierpień4.018,00 PLN+15,0%
wrzesień4.105,00 PLN+15,0%
październik4.029,97 PLN+15,0%
listopad4.025,23 PLN+15,0%
grudzień4.115,94 PLN+16,5%
2018
styczeń3.639,45 PLN+10,5%
luty3.533,64 PLN+9,0%
marzec3.600,10 PLN+10,5%
kwiecień3.753,37 PLN+12,0%
maj4.018,42 PLN+15,0%
czerwiec4.015,67 PLN+15,0%
lipiec4.021,71 PLN+15,0%
sierpień4.021,94 PLN+15,0%
wrzesień4.110,60 PLN+16,5%
październik4.225,23 PLN+18,0%
listopad4.119,53 PLN+16,5%
grudzień3.836,10 PLN+12,0%
2017
styczeń3.624,23 PLN+10,5%
luty3.598,32 PLN+10,5%
marzec3.495,00 PLN+9,0%
kwiecień3.516,30 PLN+9,0%
maj3.387,32 PLN+7,5%
czerwiec3.248,00 PLN+6,0%
lipiec3.359,55 PLN+7,5%
sierpień3.390,65 PLN+7,5%
wrzesień3.503,93 PLN+9,0%
październik3.548,29 PLN+9,0%
listopad3.630,03 PLN+10,5%
grudzień3.621,55 PLN+10,5%
2016
styczeń2.934,94 PLN+3,0%
luty2.941,00 PLN+3,0%
marzec3.077,00 PLN+4,5%
kwiecień3.072,80 PLN+4,5%
maj3.306,71 PLN+6,0%
czerwiec3.276,52 PLN+6,0%
lipiec----------
sierpień3.295,48 PLN+6,0%
wrzesień3.367,53 PLN+7,5%
październik3.482,32 PLN+7,5%
listopad3.417,25 PLN+7,5%
grudzień3.654,42 PLN+10,5%
2015
styczeń3.432,00 PLN+7,5%
luty3.607,00 PLN+10,5%
marzec3.653,00 PLN+10,5%
kwiecień3.643,77 PLN+10,5%
maj3.727,87 PLN+12,0%
czerwiec3.606,71 PLN+10,5%
lipiec3.596,00 PLN+10,5%
sierpień3.385,74 PLN+7,5%
wrzesień3.289,42 PLN+6,0%
październik3.385,35 PLN+7,5%
listopad3.282,71 PLN+6,0%
grudzień3.130,71 PLN+4,5%
2014
styczeń4.153,81 PLN+16,5%
luty4.203,00 PLN+16,5%
marzec4.179,00 PLN+16,5%
kwiecień4.155,77 PLN+16,5%
maj4.132,55 PLN+16,5%
czerwiec4.004,55 PLN+15,0%
lipiec4.113,00 PLN+16,5%
sierpień4.003,50 PLN+15,0%
wrzesień4.112,00 PLN+16,5%
październik3.979,00 PLN+15,0%
listopad3.889,00 PLN+13,5%
grudzień3.533,00 PLN+9,0%
2013
styczeń4.311,03 PLN+18,0%
luty4.440,00 PLN+19,5%
marzec4.340,00 PLN+18,0%
kwiecień4.196,20 PLN+16,5%
maj4.198,48 PLN+16,5%
czerwiec4.256,87 PLN+18,0%
lipiec4.361,00 PLN+18,0%
sierpień4.341,00 PLN+18,0%
wrzesień4.396,00 PLN+19,5%
październik4.250,10 PLN+18,0%
listopad----------
grudzień4.224,35 PLN+16,5%
2012
styczeń4.511,87 PLN+21,0%
luty4.460,03 PLN+19,5%
marzec4.501,79 PLN+19,5%
kwiecień4.507,60 PLN+21,0%
maj4.441,55 PLN+19,5%
czerwiec4.287,30 PLN+18,0%
lipiec4.390,00 PLN+19,5%
sierpień4.528,00 PLN+21,0%
wrzesień4.529,56 PLN+21,0%
październik4.495,90 PLN+19,5%
listopad4.426,47 PLN+19,5%
grudzień4.257,32 PLN+18,0%
2011
styczeń3.593,00 PLN+10,5%
luty3.699,82 PLN+10,5%
marzec3.928,00 PLN+12,0%
kwiecień3.940,23 PLN+12,0%
maj3.798,48 PLN+12,0%
czerwiec3.823,00 PLN+12,0%
lipiec3.912,00 PLN+12,0%
sierpień3.880,13 PLN+12,0%
wrzesień4.096,29 PLN+12,0%
październik4.206,71 PLN+16,5%
listopad4.354,16 PLN+18,0%
grudzień4.327,90 PLN+18,0%
2010
kwiecień 20103.298,00 PLN+6,0%
maj 20103.395,29 PLN+7,5%
czerwiec 20103.421,67 PLN+7,5%
lipiec 20103.337,26 PLN+7,5%
sierpień 20103.296,06 PLN+6,0%
wrzesień 20103.308,87 PLN+6,0%
październik 20103.338,00 PLN+7,5%
listopad 20103.260,00 PLN+6,0%
grudzień 20103.594,35 PLN+10,5%