IFS LOGISTICS STANDARD

Zarządzanie jakością

Celem Partner Logistic jest kompleksowa obsługa transakcji zawartych z Klientami z branży artykułów spożywczych i zapewnienie ich produktom pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego na wszystkich etapach procesu logistycznego. Wdrożenie standardów jakości pozwala nam dążyć do stałego podnoszenia poziomu jakości świadczonych usług a naszym Klientom daje pewność, że powierzony nam do obsługi towar będzie odpowiednio przechowywany i obsługiwany przez wykwalifikowany zespół pracowników.

Koncentrując działania na obsłudze Klientów z branży spożywczej, jesteśmy świadomi jak ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne żywności składowanej w naszym Centrum Logistycznym. Nieustannie dbamy o zadowolenie naszych Klientów podnosząc poziom świadczonych usług, dążąc do zapewnienia naszym kontrahentom wszystkiego czego sami oczekiwalibyśmy od operatora logistycznego.

Wprowadzając nowe standardy jakości, decydujemy się na stałe doskonalenie i rozwój firmy, którego nadrzędnym celem jest umacnianie i budowa zaufania obecnych i przyszłych Klientów.

Polityka jakości

Partner Logistic w codziennej działalności stawia na bezpieczeństwo zdrowotne żywności składowanej w Centrum Logistycznym w Wolborzu.

Osiągnięcie tego celu realizujemy poprzez:

• Stałe doskonalenie procesów logistycznych
• Stosowanie nowoczesnego wyposażenia logistycznego
• Stały monitoring warunków przechowywania żywności
• Stosowanie odpowiednich opakowań przy konfekcjonowaniu i kompletacji produktów
• Niezwłoczne reagowanie na stwierdzone niezgodności, nieprawidłowości oraz usuwanie ich przyczyn poprzez działania korygujące
• Motywowanie pracowników na rzecz nieustannej poprawy jakości świadczonych usług oraz podnoszenia kwalifikacji
• Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy
• Ciągłą obserwację rynku i elastyczne analizowanie jego potrzeb

Realizując powyższy cel zapewniamy, że pracownicy naszego Centrum Logistycznego świadomi są celów jakie wyznacza polityka jakości w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego produktów, znają swoje obowiązki, uprawnienia i ograniczenia wynikające z wymagań systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Stale pracujemy nad właściwym rozumieniem przez pracowników znaczenia jakości oraz jaki wpływ na jej kształtowanie ma każdy z zatrudnionych pracowników.

HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) jest to system, który daje nam ogólne i racjonalne podejście do bezpieczeństwa żywności. Został opracowany w celu identyfikacji i kontroli zagrożeń mogących pojawić się na każdym etapie produkcji, przechowywania czy dystrybucji produktów spożywczych. W Partner Logistic został wdrożony w 2007 roku.

Celem programu HACCP wdrożonego w naszym Centrum Logistycznym jest:

 

• Stworzenie możliwości zarządzania systemem bezpieczeństwa zdrowotnego magazynowanych produktów spożywczych
• Utrzymanie wymagań systemowych w przypadku zmiany warunków magazynowania
• Zapewnienie poprawności działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów
• Stałe doskonalenie działań zmierzających do zwiększenia jakości zdrowotnej przechowywanych produktów spożywczych
• Szkolenie personelu w zakresie wymagań systemu HACCP i metod jego realizacji
• Informowanie Klientów o polityce Firmy zmierzającej do zabezpieczenia zdrowotnego powierzonej do obsługi żywności
• Utrwalanie w świadomości pracowników przekonania o potrzebie utrzymania higieny osobistej i środowiska pracy

IFS Logistics Standard

IFS Logistics Standard to Międzynarodowy Standard Żywności, opracowany na potrzebę posiadania obiektywnego dowodu spełnienia zasad bezpieczeństwa w procesach produkcji i dystrybucji żywności dostarczanej do sieci handlowych. Celem IFS Logistics Standard jest zapełnienie luki jakościowej pomiędzy producentem artykułów spożywczych oraz detalicznym sprzedawcą. Uzyskanie certyfikatu IFS Logistics Standard przez firmę logistyczną oznacza, że w procesach magazynowania, transportu i innych operacji logistycznych spełnia rygorystyczne wymagania zawarte w polskim jak i europejskim prawie żywnościowym.

 

W Partner Logistics IFS Logistics Standard został wdrożony w marcu 2009 roku i certyfikowany przez TUV NORD w dniu 31.07.2009 na poziomie wyższym.

 

Podstawowe wymagania Standardu:

 

• Dobra Praktyka Higieniczna stosowana w zakładzie (infrastruktura budowlana, techniczna, rozdzielenie stref brudnych i czystych, wydzielenie dróg przemieszczania, ochrona przed szkodnikami, wydzielone powierzchnie do składowania chemikaliów i opakowań)
• Monitorowanie obecności i eliminowanie zanieczyszczeń fizycznych (metal, szkło, twardy plastik, i inne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia konsumenta)
• Eliminowanie, w miarę możliwości drewna z różnych etapów produkcji i magazynowania
• Identyfikacja i monitorowanie zagrożeń związanych z GMO i alergenami
• Identyfikowalność i śledzenie pochodzenia produktów na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji